OVTES 2012 - 2013  KVTES 2012 - 2013

Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksia koskevissa neuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos myöhään illalla 22.11.2011. Sopimusratkaisussa toteutetaan kunnan sopimusaloilla 13.10.2011 tehtyä työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimusta Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. Kunta-alan voimassa olevat sopimukset päättyvät joulukuun lopussa.
 
Uudet sopimukset tulevat voimaan 1.1.2012 ja päättyvät 28.2.2014. Sopimuskausi on 26 kuukauden pituinen sisältäen kaksi 13 kuukauden pituista sopimusjaksoa. Sopimusratkaisu sisältää kumpanakin sopimusvuonna jaettavan yleiskorotuksen, paikallisesti jaettavan järjestelyerän sekä sopimuskauden alussa maksettavan kertakorvauksen. Lisäksi luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksiin tehdään 20 % korotus 1.1.2012 alkaen.

Lopullinen raamisopimuksen synnystä varmistui vasta maanantaina 28.11.2011 AKT:n tullessa yöllä mukaan.

EK:n mukaan raamin kattavuus koko työmarkkinakentässä on 94 prosenttia. EK:n jäsenjärjestöistä mukana on 91 prosenttia, palkansaajista 94 prosenttia ja julkisista aloista 100 prosenttia. Ulkopuolelle jäi muun muassa Rakennusliitto.   


 OVTES 2012 - 2013 Flash-tiedostona 

OVTES 2012 - 2013                                    Allekirjoituspöytäkirja (OVTES) (.pdf)

                                                                    KT:n Yleiskirje 27/11 7.12.2011

                                                                    Palkat palkkiot  1.1.2012

  

Yleiskorotukset 1.1.2012 lukien ja 1.2.2013

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.1.2012 lukien yleiskorotuksella. Koska raami on tehty kustannusvaikutuspohjalta, yleiskorotusprosentiksi tulee 1,63 %, eikä allekirjoituspöytäkirjassa mainittu 1,6 %.

Korotus ilmenee oheisesta palkkaliitteestä. Osio A 11 §:n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,63 prosentilla.

Lisäksi yleiskorotuksella on korotettu palkkaliitteen euromääräisiä palkkioita.

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.2.2013 lukien yleiskorotuksella.. Koska raami on tehty kustannusvaikutuspohjalta, yleiskorotusprosentiksi tulee 1,63 %, eikä allekirjoituspöytäkirjassa mainittu 1,6 %. . Osio A 11 §:n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,37 prosentilla.

Lisäksi yleiskorotuksella on korotettu palkkaliitteen euromääräisiä palkkioita.

Kertaerä 150 euroa

Viranhaltijalle/työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 16.9.2011 ja jonka palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut 16.12.2012 saakka ja palvelussuhde samaan kuntaan/kuntayhtymään on voimassa 10.1.2012, maksetaan tammikuun 2012 palkanmaksun yhteydessä 150 euron suuruinen erillinen kertaerä.

Osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä tekevän työaika on täyttä työaikaa alempi.

Tässä tarkoitettua kertaerää ei makseta, jos viranhaltijalle/työntekijälle ei makseta palkkaa tammikuulta 2012.

Järjestelyerät 1.1.2012 ja 1.2.2013

Yleiskorotuksen lisäksi 1.1.2012 palkkoja tarkistetaan 0,8 %:n suuruisella järjestelyerällä. Tämän kokonaan keskitetysti toteutetun järjestelyerän kohdennukset ilmenevät oheisesta palkkaliitteestä.

Järjestelyerällä on vähennetty vuosisidonnaisen osan painoarvoa ja lähennetty I ja II kalleusluokan palkkojen välistä eroa sekä toteutettu eräitä muita opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksesta ilmeneviä muutoksia.

Yleiskorotuksen lisäksi 1.2.2013 palkkoja tarkistetaan 0,7 % (= 0,4 % keskitetysti + 0,3 % paikallisesti) suuruisella järjestelyerällä, josta paikallinen järjestelyerä on 0,3  prosenttia kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Keskitetysti toteutetun järjestelyerän (0,4 %) kohdennukset ilmenevät oheisesta palkkaliitteestä.

Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa palkkaan nähden. Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Tekstimuutoksia

OVTES sisältää materiaalisia ja stilistisiä muutoksia. Stilistisillä muutoksilla on pyritty selkeyttämään sopimusmääräysten sisältöä.

Keskitetyt palkantarkistukset kohdistuvat vuonna 2012 pääosin lukioiden opettajiin ja peruskoulussa luokanvalvojapalkkion yhdenmukaistamiseen ja ulottamiseen vuosiluokan 6 luokanopettajille.

Luokanvalvojan tehtävät hoitamaan määrätylle opettajanviran haltijalle (lehtori/luokanopettaja) maksetaan luokanopettajan, ykkt (4 03 04 03 0) vuosiviikkoylituntipalkkiota vastaava korvaus seuraavasti:
 
vuosiluokkien 7-9 (aineenopetuksen) luokanvalvoja 1,4 vuosiviikkotuntia ja vuosiluokan 6 luokanvalvoja 1,0 vuosiviikkotuntia. Katso esimerkit laskennasta!  

Lisäksi opetushenkilöstön vuosisidonnaisen osan painoarvoa on vähennetty siirtämällä 8 vuoden korotuksesta 1 % peruspalkkaan (lukiossa 2 % ja rehtoreilla 5 v. ja 8 v. korotukset (2 % ja 5 %) kokonaan peruspalkkaan).

Vuosisidonnaiset osat ja vuodet 2012

Yleiskorotus, vuosisidonnaisen osan siirrot peruspalkkaan ja lukiossa tasokorotuksen ja lomarahan laskentaperusteen muutos vaikuttavat tehtäväkohtaisiin palkkoihin yhteensä seuraavasti:  

  • Virkarehtorit + 8,81 %
  • Peruskoulu + 2,61 %
  • Lukio ja aikuislukio + 5,69 %
  • OSIO C + 2,61 % (eräin poikkeuksin)
  • OSIO F + 2,61 % (eräin poikkeuksin)
  • OSIO E Ammatillinen aikuiskoullutuskeskus + 1,63 %

Lukioissa on palkantarkistusten ohella yhdenmukaistettu viranhaltijoiden ja tuntiopettajien palvelussuhteen ehtoja mm. opetusvelvollisuuden osalta.

Tuntiopettajan opetusvelvollisuus on sama kuin lehtorin. Äidinkielen ja kirjallisuuden osalta muutos (18 -> 16) vasta 1.8.2012 alkaen. Lisäksi lukion terveystiedon opv on 21 aiemman 23:n sijaan.

Lukuvuoden 2012 alusta yksinkertaistetaan yleissivistävien koulujen virkavapaan palkkausta sekä koulunjohtajien ja apulaisjohtajien huojennuksia. Nämä huojennukset on nyt määritelty suoraan opv-tunteina aiempien kertoimien sijaan.

Vuonna 2013 toteutetaan keskitetysti II kalleusluokan lähentämistä I kalleusluokkaan sekä KVTES:sta johtuvat tekstimuutokset.

Kalleusluokkien I ja II ero on 1.2.2013 lähentämisen jälkeen enää 1,26 %.  

KVTES:n tekstimuutoksia ovat palkkaustyöryhmän työstä johdetut OVTES:n A-osion muutokset sekä KVTES:n vuosilomaluvun B-taulukon poisto ja isyysvapaan palkallisuus.

Lisäksi tarkistetaan peruskoulun kaksoiskelpoisten luokanopettajien sekä rehtoreiden, eräiden ammatillisen koulutuksen ja musiikkioppilaitosten opettajien palkkoja.

Lisäksi osapuolet ovat sopineet työaika- ja palkkauskokeiluista 1.8.2012 - 31.7.2014 erillisissä liitteissä sekä paikallisesti Vantaan ja Kuopion kaupungin peruskoulun laaja-alaisten erityisopetuksen opettajien osalta. Erillisissä liitteissä on sovittu yleissivistävissä kouluissa rehtorinviran haltijoiden hinnoittelutunnusten yhdistämisestä ja opetusvelvollisuusvälyksestä, lukion opinto-ohjaajan vuosityöajasta ja palkkauksesta, peruskoulun lisätehtäväkiintiöstä, ammatillisen koulutuksen sosiaali- ja terveysalan ja muiden oppilaitosmuotojen työajasta ja palkkauksesta. Kyseisten kokeilujen soveltaminen edellyttää, että asiasta sovitaan paikallisesti asianomaisen pääluottamusmiehen kanssa.

Lue myös: Eräitä kysymyksiä ja vastauksia OVTES 2012-2013 -sopimuksesta


KVTES-2012-2013 Flash-tiedostona
   

KVTES 2012 - 2013                   Allekirjoituspöytäkirja (KVTES) (.pdf)

                                                            KT:n Yleiskirje 25/11  2.12.2011

  
KVTES-alueen palkankorotukset:
 

1) 2012 palkantarkistukset:

1.1.2012 korotetaan hinnoittelukohtien peruspalkkoja sekä viranhaltijoiden/ työntekijöiden tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,7 %.

Tammikuun 2012 palkanmaksun yhteydessä maksetaan raamisopimuksen mukainen 150 euron suuruinen kertaerä viranhaltijalle/työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 16.9.2011 ja jatkunut keskeytymättä vähintään 16.12.2011 saakka ja palvelussuhde on edelleen voimassa 10.1.2012.

2) 2013 palkantarkistukset:

1.2.2013 korotetaan hinnoittelukohtien peruspalkkoja sekä viranhaltijoiden/ työntekijöiden tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,46 %.

1.2.2013 tulee voimaan myös paikallinen 0,6 %:n suuruinen järjestelyerä, jonka kohdentamisen ensisijaisia tavoitteita on paikallisen palkkausjärjestelmän edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Sopijaosapuolet laativat paikallista erää koskevat yhteiset ohjeet.

Tärkeimmät KVTES-tekstimuutokset:

KVTES:een tehtiin 1.1.2011 voimaan tulevia tekstimuutoksia, joita koskeva kustannusvaikutus oli yhteensä 0,7 %. Tekstimuutosten johdosta ensimmäisenä sopimusvuotena ei ole lainkaan paikallisesti jaettavaa järjestelyerää. OAJ:n pitkäaikainen tavoite lastentarhanopettajien siirtämisestä OVTES:n piiriin ei vielä onnistunut, koska pääsopimukseen ei tehty lainkaan muutoksia.

KVTES:n palkkausluvun rakenteeseen ja sopimusmääräyksiin tulee paljon muutoksia. Tehtävän vaativuuden arviointia ja arviointijärjestelmää koskevia sopimusmääräyksiä selkeytetään ja niiden velvoittavuutta lisätään.

1.1.2012 alkaen muutetaan henkilökohtaista lisää koskevia sopimusmääräyksiä siten, että jatkossa työsuorituksen arviointiin perustuva henkilökohtainen lisä erotetaan vuosisidonnaisista lisistä. Työnantajan on käytettävä henkilökohtaisiin lisiin 1.2.2013 mennessä vähintään 1,3 % KVTES:n piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä. Sama määrä on käytettävä palkkahinnoitteluliitteittäin, jos hinnoitteluliitteen soveltamisen piiriin kuuluu vähintään 30 henkilöä. Aikaisemmin henkilökohtaiin lisiin ole käytettävä vähintään 1,1 %.

Henkilökohtaisen vuosisidonnaisen lisän nimitys on jatkossa työkokemuslisä. Työkokemuslisää koskevaan sopimusmääräyksen tehdään nimimuutoksen lisäksi muutos viiden työkokemusvuoden jälkeen kertyvään lisään.

1.1.2012 alkaen viiden palvelusvuoden jälkeen maksettava työkokemuslisä on 3 % tehtäväkohtaisesta palkasta laskettuna. Kymmenen palvelusvuoden jälkeen maksettava työkokemuslisä on 8 % (3 % + 5 %) tehtäväkohtaisesta palkasta laskettuna.

1.1.2012 korotetaan viranhaltijan/työntekijän 31.12.2011 voimassa ollutta tehtäväkohtaista palkkaa yleiskorotuksen lisäksi 2 %:lla. Tämä korotus johtuu em. työkokemuslisämuutoksesta. Tammikuun alusta lukien kaikkien tehtäväkohtaiset palkat korottuvat näin ollen 3,7 %.lla (1,7 % + 2 %) palvelulisävuosien lukumäärästä riippumatta. Näin saatiin alkupalkkoihin tuntuvat korotukset, ja kokemuslisävuosiensa huipullakin olevat viranhaltijat/työntekijät saavat parannusta varsinaiseen palkkaansa.

Vuosiloman pituuteen vaikuttaviin vuosilomataulukoihin tehdään muutos. Niistä poistetaan B-taulukko, puuttumatta A-taulukkoon. Tämä parantaa määräaikaisen työntekijän asemaa ja kaikkien viranhaltijoiden/työntekijöiden asemaa, jos vuosilomat korvataan lomakorvauksena.

Viranhalijalla/työntekijällä on jatkossa oikeus saada varsinainen palkkansa isyysvapaan kuudelta ensimmäiseltä arkipäivältä. Isyysvapaan palkallisuus koskee vain uusia isyysvapaita. Palkallista isyysvapaata voi hakea aikaisintaan vuoden alusta, minkä vuoksi palkallinen isyysvapaa voi toteutua aikaisintaan 1.2.2012.

Kustannukset

Sopimukset nostavat kunta-alan työvoimakustannuksia ensimmäisen 13 kuukauden aikana keskimäärin 2,4 % ja seuraavan 13 kuukauden aikana keskimäärin 2,06 %. Koko sopimuskauden kustannus on kaikilla sopimusaloilla yhteensä 4,46 %. Kustannukset vaihtelevat kunnittain ja kuntayhtymittäin riippuen henkilöstörakenteesta.

13.12.2011